For beboere

Med denne lejer-orientering vil vi gerne byde dig velkommen til din nye lejebolig. 

Lejerorienteringen indeholder en række praktiske oplysninger om at bo til leje, bl.a. om dine og andres rettigheder og pligter.

Hvem - hvad - hvor

Ejer / Administrator:              

Investor Gruppen A/S

Hasseris Bymidte 21, 1.

DK-9000 Aalborg

Telefon 70 23 17 00

CVR nr. 8286 3028

 

Direktør:

Rikke C. Nissen

Telefon 70 23 17 00 / 21 21 38 20

E-mail: rikke@investorgruppen.dk

          

Udlejningschef:

Poul Erik Winther Jensen

Telefon 70 23 17 00 / 93 63 98 97

E-mail: pe@investorgruppen.dk

 

Bogholderi:

Pia Keldahl Knudsen

Telefon 70 23 17 00

E-mail: pia@investorgruppen.dk

 

Ejendomsinspektør:

Michael Andersen

Telefon 70 23 17 00 / 29 60 65 84

Antenne

Der er af udlejer i ejendommen installeret fælles-Tv via Stofa. Lejer betaler selv direkte til Stofa for fast og variabelt abonnement 

Vedr. tilmelding til TV- og internetforbindelse: Kontakt Stofa på www.stofa.dk eller Tlf. 88 30 30 30 

Fysisk butik i Aalborg:  Boulevarden 18, 9000 Aalborg. 

Fælles arealer

Viceværten samt ekstern ejendomsservice sørger for renhold, græsslåning og pasning af grønne fælles arealer. De lejemål der har egen have/terrasse er dog forpligtet til selv at vedligeholde ved egen bolig.

Snerydning

Viceværten samt ekstern ejendomsservice gør hvad de kan for at holde trit med situationen om vinteren. Vi gør opmærksom på, at der dog også er såvel salt som sneskrabere til rådighed for beboerne, dersom der måtte være ekstreme forhold der kræver en hurtig indsats.

Flere og flere lejere har et udpræget ønske om at holde huslejeudgifterne på et fornuftigt niveau, hvorfor flere og flere lejere gerne hjælper til med den fornødne nødtørftige snerydning i ekstreme situationer. Derved undgås uforholdsmæssigt store udgifter til snerydning, således at ekstraordinære lejeforhøjelser undgås - til gavn for alle lejerne..


Vedligehold og installationer

Al henvendelse vedrørende fejl/reparationer skal ske til Administrator på kontoret. 

Lejer har som udgangspunkt den fulde indvendige vedligeholdelse. Såfremt fejl/reparationer under lejers ansvar, udbedres af udlejers vicevært/ejendomsinspektør, vil lejer blive opkrævet efter tidsforbrug med kr. 450,- i timen + tillagt evt. nødvendigt materialeforbrug og kørsel.

Det fremgår af lejekontrakten, at den indvendige vedligeholdelse påhviler lejer, derfor skal du selv sørge for den løbende vedligeholdelse af lejligheden, så den til stadighed fremstår pæn og vel vedligeholdt, således som bl.a. beskrevet i denne lejerorientering.

 Låse og nøgler

Udskiftning og supplering af låse og nøgler betales af lejer. Der må kun monteres 2 låse i en dør, idet flere låse svækker dør og karm.


Ruder

Underret straks Administrator, hvis en rude er gået itu. Der er tegnet glasforsikring for ejendommen, så han vil sørge for en udskiftning så hurtigt det nu er praktisk muligt.


Vandhaner

Vedligeholdelse af vandhaner med nye pakninger, rensning og smøring påhviler dig som lejer, og bør ske med passende mellemrum, så hanerne altid er velfungerende.

Kan vandhanerne ikke længere repareres, betaler udlejer for udskiftning. Dette gælder dog ikke, hvis udskiftningen skyldes manglende vedligeholdelse eller beskadigelser fra lejers side. Det er en forudsætning for udskiftning af haner for udlejers regning, at arbejdet udføres af ejendommens installatør efter forudgående aftale med Ejendomsinspektøren eller Administrator.

De udvendige haner er frostsikret, og skal lukkes let og ikke strammes helt til. Vandhanen skal give et lille efterdryp.

Uregelmæssigheder ved el-installationer skal omgående meddeles Ejendomsinspektøren. Reparation af el-installationer for udlejers regning kan alene ske efter forudgående aftale med Ejendomsinspektøren eller Administrator. Har du selv beskadiget elafbrydere el. lign., sker udskiftningen for din regning.

Elinstallationer

Undlad selv at foretage elarbejde, medmindre du har kendskab til reglerne for selv at udføre et sådant arbejde.


Toilet og håndvaske

Vedligeholdelsen af WC-kummer og cisterner påhviler ifølge loven dig som lejer. Opdager du, at vandet i toilettet løber kontstant, bør du straks sørge for reparation. Et rindende toilet kan bruge op til 1.500 liter vand i døgnet. Vandspild fra et enkelt toilet kan nemt koste lejeren mellem 3.000 og 5.000 kr. om året i ekstra udgifter til vand-/kloak.

Syden i rør eller kraftig kondens på koldtvandsrør eller afløb kan være tegn på, at vandet løber konstant i f.eks. toiletter i egen lejlighed eller lejligheden ved siden af.

Disse bør vedligeholdes regelmæssigt med almindelige rengøringsmidler. Undgå ætsende midler, som kan beskadige overfladen. Vær opmærksom på dryppende vandhaner. De giver kalkdannelse.

En defekt hånd- eller køkkenvask vil ved fraflytning blive forlangt erstattet af en ny for din regning.

 Afløb

Gulvafløb og afløb fra køkkenvask, håndvask og bruseniche skal holdes rene, så de ikke tilstopper eller giver lugtgener. Hæld derfor ikke fedt og madolie i vasken, da det kan sætte sig fast i afløbsrørene.

Det påhviler dig som lejer at sørge for rensning af alle afløb frem til den lodrette faldstamme. Du må derfor selv betale for rensning af afløbene frem til faldstammen ved tilstopning eller lignende.

Rensning af de lodrette faldstammer og reparation/udskiftning af tærede faldstammer eller vandinstallationer betales af udlejer. Kontakt derfor altid Administrator eller Ejendomsinspektør herom.


Varmeinstallationer

Ved varmesvigt eller anden uregelmæssighed i varmeforsyningen bedes du kontakte Forsyningsvirksomheden eller evt. Ejendomsinspektøren. Hvis der konstateres tæring på radiatorer og rør skal dette meldes til Administrator eller Ejendomsinspektøren, som sørger for reparation for udlejers regning.

Det er en god idé, f.eks. én gang om måneden - også om sommeren - at dreje samtlige radiatorhåndtag frem og tilbage, så de ikke ”gror fast”. 


Såfremt man oplever problemer med gulvvarmen, opfordrer vi hermed til at følge nedenstående vejledning.

Vejledning til gulvvarme:

  1. Luk alle radiatorer samt gulvvarme i 15 min.
  2. Luk helt op for gulvvarmen i badeværelset
  3. Luk derefter op for øvrige radiatorer

 Grunden til denne fremgangsmåde er ifølge VVS firmaet, at regulatorerne ofte sidder for tætte på hinanden og derfor utilsigtet evt. kan ”spærre” for forsyningen.

Hvidevarer

I lejligheden er der installeret hårde hvidevarer, og disse skal vedligeholdes af dig for din regning. Istandsættelse eller reparation som følge af manglende vedligehold skal du derfor betale. Hvidevarerne holdes rene med almindelige rengøringsmidler. Hold især øje med, at frostboksen ikke iser til, og gør ovnen og de keramiske kogeplader rent jævnligt, så fedt m.v. fra madlavning ikke brænder fast.

Udskiftning af hårde hvidevarer for udlejers regning kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale herom med Administrator.

Affald og storskrald

Affald skal lægges i de dertil opstillede affaldsbeholdere ved bebyggelsen og affaldet bør fordeles så hensigtsmæssigt, at beholderne ikke overfyldes og dermed ikke kan lukkes. Undgå venligst at spilde affald.

Flasker og aviser samt emballage af papir og pap skal anbringes i de særlige genbrugscontainere hvor disse forefindes, og ellers i egen affalds-beholder.

Evt. storskrald skal bortfjernes af lejer, og kan evt. ske via den offentlige genbrugs-ordning som oplyses af Renovationsvæsenet.  

Kasserede møbler m.v. må ikke anbringes i eller ved affaldsbeholderne. Spørg viceværten/ejendomsinspektøren, hvis du ønsker at komme af med bohave eller lignende. Han kan måske anvise et sted, hvor det kasserede eventuelt kan anbringes eller oplyse om, hvornår offentlig fælles afhentning af storskrald finder sted, så det eventuelt kan fjernes uden udgift for dig.

Bestil afhentning via renovationsvæsenets hjemmeside: www.skidt.dk 

Så får du en SMS eller e-mail en dag eller to før, så du kan sætte det det ud til kantstenen.

Altaner, markiser, terrasser & haver 

Åbne altaner og terrasser skal holdes ryddelige, bl.a. fordi opmagasinering på altaner og terrasser skæmmer ejendommens udseende. Hold øje med at duer ikke bygger rede eller tager fast ophold på altanen eller nedenunder disse.

Altankasser skal sidde på indersiden af altanen, så de ikke kan falde ned og forvolde skade.

Du skal selv forestå renholdelse og vedligeholdelse af dine egne tilhørende altan-, terrasse-, have- og adgangsarealer. Viceværten / Ejendomsinspektøren forestår alene renholdelsen og vedligeholdelsen af bebyggelsens fælles veje og stier samt andre fælles omgivelser.

Der er stillet haveredskaber til rådighed i fællesskuret, som alle beboere, under eget ansvar, må benytte til havebrug.

 

Når du er færdig med at benytte redskaberne, bedes du hurtigst muligt returnere disse, så dine naboer ligeledes har mulighed for at benytte redskaberne.

Dog skal alle redskaber stilles tilbage samme dag efter endt brug.

Sker der skader på redskaberne, bedes dette meddelt viceværten, der så vil sørge for at få disse repareret eller udskiftet til nyt.

Trapper og trapperum skal være ryddelige og rengjorte. Vi henstiller til at lejlighederne til højre tager trapperengøringen i alle lige uger – og de lejligheder der ligger til venstre, tager trapperengøringen de i ulige uger. Det er i fælles interesse, at det altid fremstår pænt og ryddeligt i bebyggelsen og i kvarteret som helhed.

 

Brandmyndighederne har indskærpet, at der ikke må henstilles ting og sager, herunder barnevogne og andre brandfarlige genstande m.v. ved alle trapper og trapperum. Dette er af brandmæssige sikkerhedshensyn.

Viceværten/Ejendomsinspektøren er pålagt straks at fjerne henstillede genstande i eller under trapperum. Bortfjernelsen sker for lejers regning efter medgået tidsforbrug hertil.

Indbrud, brand- eller vandskade

Kontakt omgående Administrator ved indbrud, brand- eller vandskade, så skaden begrænses mest muligt. Udbedring af skaden aftales med Administrator.

Kan du ikke få omgående kontakt med Ejendomsinspektøren eller med Administrator, beder vi dig selv tilkalde assistance for at begrænse skaden og dens følgevirkninger.

Ved vandskade tilkaldes Administrator hurtigst muligt – eller alternativt ejendommens faste VVS-installatør.

Ejendommens forsikring dækker alene skader på ejendommens bygningsdele, men ikke på dit private bohave eller på låsen til din lejlighed. Det anbefales derfor, at du tegner en indboforsikring, som dækker stjålne eller skadede ting – uanset årsag. Din Indboforsikring dækker almindeligvis også dine flytteomkostninger og midlertidigt ophold andetsteds, indtil lejligheden på ny kan tages i brug.

Husdyr

Husdyrhold i ejendommen er ikke tilladt, medmindre skriftlig accept eller dispensation hertil er indhentet forud hos udlejer eller administrator. Hunde skal dog altid føres i snor udendørs.

I etageejendomme og tæt boligbebyggelse giver husdyr ofte anledning til klager fra de øvrige beboere på grund af støj og forurening.

Derfor understreges det, at hvis tilladelse til hund eller kat gives, sker dette under forudsætning af, at husdyrholdet ikke på nogen måde er til gener for ejendommen og dennes øvrige beboere.

Det er dog altid tilladt at holde mindre dyr i bure, fisk i akvarier eller lignende, under forudsætning af, at dette heller ikke er til gene for de øvrige beboere i ejendommen.


I langt størstedelen af alle lejeboligområder er husdyrhold heldigvis ikke forbundet med problemer.


Derfor har ejerkredsen valgt, at lejere der har hund eller kat på indflytningstidspunktet kan få dispensation til at medbringe sin nuværende hund eller kat. Der er dog enkelte ejendomme der er ikke er omfattet af denne undtagelse.


Nye lejere kan dog også søge om at opnå dispensation til husdyrhold. Dog bliver alle lejer gjort opmærksomme på, at husdyrholdet ikke må være til nogen gene for de øvrige i bebyggelsen.

 

Har du opnået tilladelse til husdyrhold af udlejer, er det dog forbundet med et stærkt udvidet ansvar for dig:


Du har ansvaret over for dyret, der tillige skal være vaccineret og øremærket eller lign. Du har også ansvaret over for naboerne, der ikke må generes af larmende/lugtende husdyr, der forstyrrer deres dagligdag – dette gælder såvel indendørs som udendørs. Ligeledes bærer du risikoen for og udgifter til udbedring af eventuelle skader af enhver art som husdyret måtte forvolde i bebyggelsen.

 

Du har desuden ansvaret overfor de skader som dyret har forvoldt og desuden er hundehold særligt reguleret i hundeloven. Som hundeejer har man et såkaldt objektivt ansvar. Det betyder, at du er den ansvarlige for alt hvad hunden laver, uanset om du er skyld i det eller ej.

 

Dette indebærer et meget vidtgående ansvar, og derfor er det også et lovmæssigt krav at hunden altid er behørigt forsikret. Forsikringspolicen skal forevises udlejer på forlangende. Din hund skal altid føres i snor af en person som har fuld kontrol over husdyret - og må ikke være på legepladsen eller f.eks. slippes løs i haver/bede m.v.

 

Din kat skal som udgangspunkt altid holdes inden døre, da de ikke må være til gene for naboerne, og ikke må fristes til at besørge i naboens haver eller måske i børnenes legesandkasse.

 

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at holde husdyr, men hvis du som beboer her i bebyggelsen ønsker at anskaffe dig et husdyr, skal du henvende dig til Administrator for at få en konkret skriftlig tilladelse.

Uden skriftlig indhentet tilladelse fra udlejer kan du risikere at miste din/jeres bolig, eller måske være tvunget til at skaffe dig af med et elsket husdyr.